نشانگر های تآلیف و ترجمه

استانداردهای محتوایی و شکلی کتب تألیفی 

استانداردهای محتوایی و شکلی کتب ترجمه 

استانداردهای محتوایی و شکلی در اثر ترجمه‌شده

استانداردهای محتوایی

استانداردهای شکلی

1- حفظ ساختار کتاب «حفظ فصل‌بندی، بخش‌بندی، پاراگراف‌بندی، نوع و اندازه حروف کتاب»

 2- حفظ امانت‌داری کتاب اصلی؛ «حفظ مفهوم کتاب بدون هیچ‌گونه حشو و زوائد.»

 3- دقت در ترجمه؛ «فینگلیش کردن هیچ‌ یک از کلمات اصلی، عبارت؛ جمله‌ها و پاراگراف‌ها مجاز نیست.» ترجمه حواشی و ضمایم کتاب (پانویس، کتابنامه، فهرست اعلام) نیز ضروری است.

4- استفاده از معادل‌های مناسب و رایج برای واژه‌های غیرفارسی و نقل معادل خارجی آن‌ها در پانوشت.

5- به‌کاربردن واژگان انتخاب‌شده برای کلمات به‌طور یکسان در تمام متن.

6- حفظ سودمندی اثر با توجه به هدف کتاب اصلی برای خواننده با اضافه‌کردن توضیحات و پاورقی و یادداشت‌ها در پایان کتاب (در صورت نیاز)

7- ارائه فهرست اصطلاحات به‌صورت خارجی/فارسی (فارسی/خارجی)؛

8- ارائه منابع استفاده‌شده برای معادل‌ها و ترجمه اصطلاحات و واژه‌نامه‌ها.

9- ارائه پانویس‌ها و توضیحات لازم

1- شماره­‌گذاری صفحات

2- شماره­‌گذاری سطور(مختص هر صفحه و نه پیوسته)

3- جداسازی فصول

4- شماره­‌گذاری جداول و اشکال (طبق متن اصلی)

5- رعایت استانداردهای رفرنس­‌دهی درون­‌متنی و پایان­‌متنی (طبق متن اصلی)

 

 

 

استانداردهای محتوایی و شکلی در اثر تألیفی

استانداردهای محتوایی

استانداردهای شکلی

1- فهرست مطالب

2- فهرست اشکال و نمودار (در صورت وجود)

3- پیشگفتار مولف

4- بیان هدف کتاب در مقدمه و رعایت آن در متن.

5- اشاره (ارجاع درون‌متنی) به یافته‌ها و نظریه‌های مؤلف و دیگران در ارتباط با موضوع کتاب (ارجاع به مهمترین یافته‌ها و منابع مرتبط با موضوع کتاب: ذکر منابع و مأخذها، نزدیک‌بودن منابع به تاریخ انتشار کتاب و توجیه ارائه منابعی که از نظر تاریخی، برای موضوع مورد نظر لازم به ارائه باشد.)

6- برخورداری از نظم منطقی در ترتیب فصول و مطالب ارائه‌شده با توجه به هدف و عنوان کتاب.

7- در صورت منبع درسی بودن، اهداف مورد انتظار از یادگیری فصل در یادگیرندگان

8- جمع‌­بندی و خلاصه فصل.

9- معرفی فهرست موضوعی (نمایه موضوعی، واژگان اصلی، نام‌ها، مکان‌ها و مفاهیم و )... با ذکر شماره صفحات در پایان کتاب.

10- ارائه فهرست منابع استفاده‌شده در متن در پایان کتاب.

1- درج صفحه عنوان در ابتدای اثر

2- شماره­‌گذاری صفحات

3- شماره­‌گذاری سطور (مختص هر صفحه و نه پیوسته)

4- جداسازی فصول

5- شماره ‌گذاری جداول و اشکال (با رعایت ارجاع به منبع مربوطه)

6- رعایت استانداردهای رفرنس‌­دهی درون‌­متنی و پایان­‌متنی (در رشتۀ مربوطه)