تعداد عنوان ها: 16
مهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی (جلد دوم)
علی محمدی؛ حمیده میر شفیعی
1,000,000
مهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی (جلد اول)
علی محمدی؛ حمیده میر شفیعی
1,050,000
راهنمای عملی آزمون های سنجش آنتی بیوتیکی
احیا عبدی عالی؛ ساغر هندیانی
1,080,000
غدد درون ریز مهره داران
مهرزاد روغنی؛ فخرالسادات مشعشع
1,800,000
زیست شناسی سلولی مولکولی باکتری ها (جلد سوم)
روحا کسری کرمانشاهی؛ محسن مبینی دهکردی؛ کیوان بهشتی مآل
1,020,000
زیست شناسی سلولی مولکولی باکتری ها (جلد دوم)
روحا کسری کرمانشاهی؛ کیوان بهشتی مآل؛ محسن مبینی دهکردی
1,020,000
مهمترین فاکتور های بیو شیمیایی و مولکولی و اپیدمیولوژی در ایجاد و تشخیص سرطان پستان
پریچهر حناچی؛ لعبت گرانپایه؛ سمیه عبایی؛ ابوالفضل دشتبانی روز بهانی
300,000
جلبک شناسی
حسین ریاحی
740,000
راهنمای آزمایشگاه های تشخیص باکتری های بیماری زا و میکروب شناسی بالینی
طاهره فلسفی؛ احیا عبدی عالی؛ شارون اس رولند
1,690,000
درآمدی بر میکروب شناسی
شایسته سپهر؛ فاطمه مبشری
اختلالات کلیه و مجاری ادرار
رسول انتظار مهدی؛ میر امیر آغداشی؛ بهناز هاشمی
بافت شناسی و جنین شناسی نظری
ماندانا سکوتیان؛ اربان