برچسب: رفتار آشوبناک در سیستم ها

نخستین درس در سیستم های دینامیکی آشوبناک

2,300,000 ریال
سیستم‌های دینامیکی یکی از شاخه‌های علوم ریاضی است که به دلیل زیبایی ذاتی آن و ارتباط وسیع آن با دیگر شاخه‌های ریاضی، در سال‌های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است و کاربردهای فراوان آن در سایرعلوم نیز بر جذابیت آن افزوده است.

کتاب “A first course in chaotic dynamical systems; Theory and experiment’’ نوشته “ R. L. Devaney’’به منظور آشنا ساختن دانشجویان با مباحث گوناگون سیستم‌های دینامیکی گسسته (یک بعدی) تنظیم یافته است.این کتاب با توجه به مباحث متنوع آن می تواند به عنوان یک منبع درسی برای درس «آشنایی با مبانی سیستم های دینامیکی» که از دروس پیش بینی شده در رشته «ریاضیات و کاربرد آن» برای مقطع کارشناسی است، مورد استفاده قرار گیرد.

مطالب جالب و گسترده‌ی این کتاب از یک سو و محدودیت منابع موجود به زبان فارسی در این رشته، به ویژه در سطح کارشناسی از سوی دیگر، مترجمین را بر آن داشت که به ترجمه‌ی این کتاب بپردازند. این کتاب به گونه‌ای سازمان دهی شده است که وقتی دانشجویان فصل‌های این کتاب را مطالعه می‌کنند، به تدریج با ایده‌های پیچیده‌تر آنالیز بیش‌تر و بیش‌تر آشنا می‌شوند. مفاهیم به طور طبیعی در چارچوب سیستم‌های دینامیکی ساده مطرح می‌شوند؛ بنابراین آن‌ها می‌توانند به روشی ملموس و قابل دسترس بیان شوند. یکی از مشخصه‌های منحصر به فرد، وجود بخش‌های آزمایشگاهی است