بازارها و نهاد های مالی (1)

2,500,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
بازارهای مالی جریان انتقال وجوه را از اشخاص حقیقی وحقوقی به شرکت ها، دولت ها وسایر اشخاص تسهیل می نمایند. نهادهای مالی نقش مهمی را در بازارهای مالی به عهده دارند. این نهادها به عنوان واسطه های مالی مسیر جریان وجوه را تعیین می کنند. کتاب بازارها و نهادهای مالی نقش بازارها و موسسات مالی را در بازار پول و سرمایه که به سرمایه گذاری و شرکت ها کمک می کنند تشریح می نماید. این کتاب چارچوب مفهومی برای شناخت آن است که چرا بازارها بوجود آمدند و چرا ما به آنها نیاز داریم . انواع بازارهای مالی با تاکید روی اوراق بهادار مورد معامله تشریح می شوند .امروزه بسیاری از نهادهای مالی انواع خدمات مالی مانند خدمات بانکداری ، خدمات اوراق بهادار خدمات صندوق های مشترک سرمایه گذاری و خدمات بیمه ای را ارایه می دهند. اگر چه خدمات ارایه شده توسط این نهادها تا حدودی همپوشانی دارند اما خدمات عرضه شده کاملا متفاوت است. موضوع خدمات مالی دراین کتاب نه برحسب نوع نهادها بلکه بر حسب نوع خدمات سارماندهی شده است .
متن انگلیسی کتاب Financial Institutions and Markets چاپ هفتم سال2006 دارای 25 فصل است که در جلد اول 88 فصل اول آن ترجمه شده است . برای انطباق باشرایط ایران درانتهای هر فصل پیوستی از وضعیت بازار سرمایه و پول ایران نیز آمده است.