برچسب ها: مهره داران هورمون شناسی

غدد درون ریز مهره داران

3,400,000 ریال
غدد درون ریز مهره داران در حالی چهارمین ویرایش خود را می گذراند که اطلاعات جدید فراوانی پس از ویراست سوم کتاب بدست آمده است. نویسنده در ضمن تدریس و تحقیق در زمینه غدد درون ریز به مدت چهل سال، حداکثر تلاش خود را برای بهبود هر چه بیشتر کتاب به عمل آورده است. این کتاب، اطلاعات جدید و سازمان یافته ای را برای تنظیم کننده های شیمیایی و نیز درک تولید، عمل و متابولیسم آنها در اختیار خوانندگان قرار می دهد. نیت نویسنده علاوه بر برانگیختن علاقه خواننده به جنبه های بالینی و یا محیطی غدد درون ریز، آن است که دانشجویان چنان دید وسیعی از این کتاب بیابند تا آنها را قادر سازد که با توجه به زمینه های اولیه خود، در یادگیری و تحقیق متکی به خود گردند. تمام حیوانات به نحوی تحت تاثیر مواد آلوده کننده شیمیایی قرار گرفته اند؛ و نمیتوان اثر آن را بر روی میکروارگانیسم ها، گیاهان، جمعیت بی مهرگان و نیز اثر این موجودات بر روی اکوسیستم طبیعی را نادیده گرفت. اگر این موارد به حال خود رها شوند، تخریب اکوسیستم طبیعی اجتناب ناپذیر خواهد بود.