برچسب: حسابداری

مبانی حسابداری بخش عمومی

2,100,000 ریال
در بازنگری سرفصل دروس دوره ی کارشناسی رشته حسابداری درس حسابداری دولتی به دو درس مبانی حسابداری بخش عمومی و حسابداری و حسابرسی بخش عمومی با مجموع شش واحد درسی تغییر یافت. کتاب حاضر مباحث درس مبانی حسابداری بخش عمومی را ابر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم و نیز مطابق استاندارد های حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی پوشش می دهد. در این کتاب مولفان تلاش کرده اند با ارائه مثال ها قوانین و آیین نامه های مرتبط با هر موضوع خواننده را به طور کامل با مباحث این درس آشنا سازند.