برچسب ها: پوستر طراحی

نماد شناسی پوستر

2,000,000 ریال
این کتاب شرح پژوهشی است در زمینه بررسی میزان و چگونگی تاثیر بیان نمادپردازانه در انتقال مضمون‌های ذهنی در پوسترهای حقوق بشر- به عنوان نمونه پژوهش- با استناد به نظریه های نشانه شناختی.

در مرور پیشینه پژوهش صرفا به نقل از آثار مکتوب اکتفا نشده، بلکه ابتدا سیر تکوین و معنای نمادگرایی در ادبیات، اسطوره شناسی، روانشناسی و هنر به طور عام و در گرافیک به طور خاص بررسی شده و سپس نظریه‌ها و تعاریف موجود در نشانه شناسی، معناشناسی و نیز شرح تلاش های نظریه پردازانی چون پیرس و سوسور، ساختگرایانی چون استروس و بارت در زمینه هنر و به خصوص گرافیک و نیز آثار تحلیلی نشانه شناسانی چون گوریوچ و کراو آمده و در این رهگذر شیوه ای خاص تر برای تحلیل آثار گرافیک به صورت درزمانی و با هدف جستاری نمادپردازانه در نشانه شناسی طراحی شده است