برچسب ها: قالی و قالی بافی نشانه شناسی

بررسی ساختار درون متنی در طرح و نقش فرش دستبافت

750,000 ریال
تحلیل ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران در واقع تحقق مثلثی از تجربه های علمی هنری و پژوهشی است. از سویی ضرورت تدوین منابع درسی و دانشگاهی با دیدگاه های نوین علمی در رشته پژوهش هنر را پیدار کرده و از دیگر سو نحوه مطالعات بین رشته ای هنری تبیین شده و از زاویه ای مهم تر هنر پژوهان را به بهره گیری از شیوه های متنوع پژوهشی برای مطالعه آثار هنری ترغیب نموده است. در این کتاب ابتدا طرح و نقش فرش دستباف ایران در یک نظام ساختارمند با ارائه روشی کاربردی و نظری توصیف شده سپس زیبایی های نهفته در نقوش هنر صنعت فرش دستباف ایران از طریق شناخت ارتباط ساختار درون متنی فرش با خصوصیات ارزشمند هنری آن از زوایای مختلف درونی و بیرونی تحلیل شده و حیطه های مختلفی چون نماد ها و نشانه ها و ادبیات اصیل ایرانی تفسیر شده و در نهایت نقدی بومی و تاویلی هنری را در مورد فرش ایران ارائه کرده است.