برچسب ها: یاخته شناسی زیست شناسی مولکولی

زیست شناسی سلولی مولکولی باکتری ها (جلد دوم)

3,800,000 ریال
درمجموعه چهار جلدی کتاب زیست‌شناسی سلولی و ملکولی باکتریها که جلد اول آن (پوششها و زوائد سلولی) درسال1381 دردانشگاه اصفهان با همکاری آقایان دکترمحسن مبینی دهکردی و دکترکیوان بهشتی مآل به چاپ رسید و چاپ‌ های دوم وسوم آن به ترتیب درسالهای1386 و1393 چاپ شده است. جلد دوم این مجموعه تحت عنوان زیست‌شناسی سلولی وملکولی باکتریها )ژنوم باکتریها، آرکئیها، سیتوپلاسم و محتویات آن،رنگدانه و تمایز سلولی( با همکاری همکاران فوق الذکر و جلد سوم به عنوان زیست‌شناسی سلولی و ملکولی)باکتریهای خاص،فرآیندهای فیزیولوژیکی نوین( توسط اینجانب به طور همزمان باجلد دوم توسط انتشارات دانشگاه الزهرا و دانشگاه اصفهان چاپ گردیده است.جلدچهارم این کتاب که در زمینه تغذیه و رشد و تکثیر و متابولیسم باکتریها می‌باشد دردست تهیه می باشد کتاب جلد دوم شامل هفت فصل میباشد که فصل اول در زمینه کلیات میکروب‌شناسی، سیتوپلاسم و محتویات آن مانند مواد اندوخته و بیوسنتز آنها و کاربردهای آنها بوده و فصل دوم در مورد رنگدانه های باکتریها، نحوه بیوسنتزشان میباشدکه بسیارکامل نگاشته شده است. فصل سوم به تمایز سلولی و تشکیل فرمهای مقاوم باکتریها نظیر اندوسپور، کیستوهتر و سیستو حالت استراحت درسلولهای و تمایز در کال و باکتریها و پدیده(V.B.N.C) باکتری اییزندهولی غیرقابل کشت مهاجرت) سوارمینگ( درباکتریهایی نظیر: پروتئوسوسراشیا، سودوموناسو همانند DNA باسیلوس پرداخته شده است. فصل چهارم مشتمل برتغییرات ساختمان سازی و رونویسیدر آنها، گسترش رمزژنتیکی، بیانژنها و تنظیم آنها، پلاسمیدها و انواع آنها بوده و در فصل پنجم به ژنتیک آرکئیها از نظر همانندسازی، نسخه برداری وترجمه کهویژه این نوع از میکرو ارگانیسمها میباشد، پرداخته شده است. درفصل ششم، ژنتیک آکتینومیستها به ویژه استرپتومیسس‌ها از نظر همانندسازی و نسخه برداری و تشکیل اگزوسپور در آنها و بیانژنهای مربوط به آنوتولید ژئوسمینوآنتیبیوتیک توسط استرپتومیسس‌ها موردمطالعه قرارداده شده است. در فصل هفتم، روابط انگلومیزبان که در آن از ساختارها وعملکرد دخیل در ارتباطات بین میز با نوانگل، سمومخارجسلولی (اگزوتوکسینها(، اندوتوکسینها و پدیده حدنصاب احساس درباکتریهای گرم مثبت و گرم منفی، مکانیسم جذب آهن در باکتریهای بیماری زا و نقش آهن در حد تب بیماریزایی آنها، آمده است. این کتاب ازنظر این که به بررسی های جدیدی که در زمینه های ژنتیکی انواع باکتریها و آرکئیها در آن مورد مطالعه قرارگرفته است و نیز تمایز سلولی که درباکتری های مختلف به صورت گوناگون بوده و سیتوپلاسمو محتویات آن و رنگدانه ها،که به صورت همزمان در یک جلد کتاب آمده است، مورد استفاده قرار گیرد.