برچسب ها: طبیعت در هنر هنر باستان

طبیعت در هنر باستان

1,700,000 ریال
در این کتاب بی آنکه بخواهیم توضیحی بر برداشت انسان از طبیعت دهیم ، بر آنیم تا تلاش انسان را در بیان اندیشه و احساسش از طبیعت و جهان هستی که در هنر او نقش بسته ، نشان دهیم . طبیعت آینه ای بود که در دست هر ملت و قومی افتاد ، او اندیشه ها ، آرزو ، آمال و ترس های خود را از پس آن و با آن نمایش داد. بی آنکه در پی فلسفه هستی یا زیبایی و طبیعت باشیم ،کوشیدیم تا این تلاش طولانی را از دوران پیش از تاریخ تاکنون با مثال های متنوع از تمدن های مختلف نشان دهیم . از دردمندی و نیاز انسان بدوی تا غنا و سرگردانی انسان معاصر ، هرجا که بشر کوشیده تا با طبیعت ، همراز و همدل یا از آن فراتر رود ، یا با طبیعت اندیشه اش را نشان دهد ، موضوع بحث این کتاب است . نگارنده بر آنست که ؛ تا مباحث مرتبط با هنر که موضوع آن برگرفته از طبیعت است را ، از دید هنر ایران باستان و در مقایسه با تمدن های بزرگ جهان مطرح سازد . مزیت این کتاب ، جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوعات رایج در هنر ایران در کنار تمدن های شرق و غرب شامل شرق دور ، بین النهرین ، هند ، مصر و اقوام اروپایی است و بدین ترتیب فرصت مناسبی جهت یک مقایسه ساده میان بر داشت های مختلف از طبیعت ، برای دوستداران هنر و طبیعت ایجاد خواهد شد. اهمیت اعتقادات و ادیان و خصوصا دین اسلام و اعتقادات ایرانیان باستان محور مهمی در چیدمان اطلاعات است که نویسنده امیدوار است در ایجاد علاقه ، شناخت هویت ایرانی و اهمیت دین راه گشا باشد .این کتاب شامل 12 فصل و فهرست منابع و ماخذها ، فهرست منابع تصویر و اعلام و اسامی در 283 ص با 187 تصویر سیاه و سفید ارائه شده است. تصاویر کتاب فرصت مقایسه طبیعت ارگانیک با آثار هنری و مقایسه آثار هنری تمدن های مختلف با آثار ایران را ایجاد می کند. یکی از اهداف جانبی این کتاب ارائه تصویر منسجمی از سیر تفکر انسان در مورد پدیده های طبیعت و انعکاس آن در آثار هنری است ؛ بی آنکه مستقیما به بحث در مورد انسان پرداخته شود .