برچسب ها: روان عصب شناسی

مباحثی درباره ی روان عصب شناسی

2,300,000 ریال
روان عصب‌شناسی (نوروسپکولوژی) یک علم بین رشته‌ای است که از تلفیق علم روانشناسی عصب‌شناسی، رادیولوژی و پزشکی هسته‌ای در چند دهه اخیر پی‌ریزی شده است. این علم در جستجوی شناسایی ‌زیربنای نور و شیمیایی و نور و آناتومیک
فرآیندهای روانشناختی است . در این علم از روش‌های مختلف تصویربرداری کالبد شناختی و کارکردی، فیزیولوژی اعصاب و روان‌سنجی و عصب‌شناختی نویدبخش پاسخ‌دهی دقیق عینی و با ماهیت زیستی به بسیاری از سئوالات روانشناسان و عصب‌شناسان است. سئوالاتی که تاکنون پاسخ‌های عمدتاً با ماهیت فلسفی دریافت نموده‌اند. مؤلف دراین کتاب سعینموده است از جامع‌ترین منابع انگلیسی در زمینه روان عصب‌شناسی استفاده نماید تا یک منبع جامع برای دانشجویان فراهم نماید. تاریخچه کامل، تشریح مفصل روش‌های مطالعه، توضیح نارسائی‌های روان‌شناختی ناشی از آسیب‌های کرتکس‌، تشریح مفصل مبانی روان عصب‌شناختی هیجانات و زبان از جمله ویژگی‌های اختصاصی این کتاب است. مؤلف در نظر دارد با استعانت از پروردگار متعال به موازات پیشرفت‌های پژوهشی در این حیطه آثار روزآمد دیگر را تألیف نماید.