برچسب ها: شبکه های اجتماعی الگو های ریاضی

پیش بینی پیوند در شبکه های اجتماعی

950,000 ریال
پیش بینی پیوند از جمله مسائل اساسی و مهم در تحلیل شبکه های اجتماعی به شمار می رود. همچنین پیش بینی پیوند دارای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی است.
گراف ها یک انتزاع طبیعی برای نشان دادن تعادل بین نهاد های مختلف در یک شبکه را ارائه می دهند. به وسیله ی آن ها می توان شبکه های اجتماعی و شبکه های حمل و نقل و شبکه بیماری ها و شبکه تماس های تلفنی را نشان داد. پیش بینی پیوند می تواند به طور خاص در هر یک از این شبکه ها مورد استفاده قرار گیرد تا به تحلیل و حل مسائل این حوزه کمک کند.
اهمیت موضوع پیش بینی پیوند و ضرورت پرداختن به آن از یک سو و نبود منابع و مراجع فارسی معتبر و جامع از سوی دیگر موجب شد تا با در نظر گرفتن نیاز های روز جامعه دانشگاهی منبعی مستند و مفید در قالب این کتاب تدوین شود. این کتاب جنبه های مختلف پیش بینی پیوند در شبکه های اجتماعی را از منظر مهندسی بررسی می کند. در تدوین کتاب حاضر طیف وسیعی از مراجع معتبر مورد استفاده قرار گرفته و در پایان هر فصل فهرست مراجع به تفکیک ارائه شده است. سازمان دهی فصل های کتاب و چینش زیر بخش های هر فصل به گونه ای انجام شده که به درک بهتر مطلب منتهی شود. کتاب در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول دیدگاهی جامع و کلی درباره ی مفاهیم شبکه اجتماعی هم از منظر جامعه شناسی و هم از منظر مباحث فنی مربوط به تحلیل شبکه های اجتماعی ارائه می شود. فصل دوم به مسئله پیش بینی پیوند در شبکه های اجتماعی و چالش های آن می پردازد. فصل سوم مهمترین حوزه های کاربردی پیش بینی پیوند را معرفی می کند و فصل چهارم انواع رویکرد های مبتنی بر شباهت را برای پیش بینی پیوند در شبکه های اجتماعی ارائه می دهد. انواع رویکرد های مبتنی بر یادگیری برای پیش بینی پیوند در شبکه های اجتماعی در فصل پنجم معرفی می شود و مجموعه معیار های ارزیابی روش های پیش بینی پیوند در شبکه های اجتماعی و توضیح آن ها موضوع فصل ششم است.