برچسب: حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت جلد اول

2,000,000 ریال
با گسترس بازار های رقابتی و نیاز تصمیم گیرندگان سازمان ها به اطلاعات مربوط ، دانش حسابداری مدیریت که با کنار هم قرار دادن اطلاعات حسابداری، مالی و عملیاتی ارزش آفرینی می نماید ایجاد گردید. حسابداری مدیریت، دانش و مهارت تخصصی تهیه اطلاعات مالی و عملیاتی در راستای کمک به مدیریت در تدوین سیاست ها ، برنامه ریزی و کنترل عملیات مورد تعهد سازمان را ارائه میدهد و لذا به حسابداری مدیریت به عنوان حسابداری “ارزش آفرین” نگریسته می شود. نگرش حسابداری مدیریت بیشتر به سمت آینده است و هدف آن کمک به اتخاد تصمیماتی است که آینده سازمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کتاب حاضر از مباحث پایه حسابداری مدیریت مثل مفاهیم هزینه ، روش های بهایابی مرحله ای ،سفارش کار و استاندارد، روابط هزینه- حجم- سود و بودجه انعطاف پذیر و هم چنین مباحث پیشرفته حسابداری مدیریت مانند قیمت گذاری محصولات و خدمات، برنامه ریزی سود، تحلیل سود آوری، بهایابی بر مبنای فعالیت، بهایابی تفاضلی، ارزیابی عملکرد در سازمان های غیر متمرکز، بودجه ریزی سرمایه ای و تحلیل صورت های مالی را ارائه می نماید.