برچسب ها: مدیریت مالی

مدیریت مالی جلد دوم

2,200,000 ریال
بودجه بندی سرمایه ای بر مبنای ریسک، هزینه سرمایه ، ساختار سرمایه و اهرم سیاست های تقسیم سود ، وام ها و بدهی های بلند مدت ، سهام ممتاز و عادی،اوراق بهادار ترکیبی، مشتقات و مدیریت ریسک، ادغام و تملک شرکت ورشکستی و تجدید ساختار شرکت ها ، مدیریت مالی بین المللی به همراه سوالات چهار گزینه ای و حل تعدادی تمرینات و مسایل به معرفی فصول مزبور می پردازد.