برچسب ها: کتاب آرایی جلد سازی

چالش های طراحی جلد کتاب دهه اخیر ایران

1,700,000 ریال
طراحی جلد کتاب به عنوان ، بخشی از هنر کهن کتاب سازی ایرانی، یکی از مهم ترین دغدغه های کتاب سازان دیروز و طراحان گرافیک امروز است. طرح روی جلد کتاب از جمله عناصر پیرامتنی است که آستانه ای برای ورود به محتوای کتاب و هویت شناسی آن به شمار می آید. با آن که در بسیاری از مواقع، جلد کتاب و شمارگانی بیش از سایر رسانه های گرافیکی تکثیر شده و به عنوان یک اثر هنری- کاربردی که ذائقه بصری مخاطب با دیدن آن شکل می یابد، در دسترس مخاطبان واقعی اش قرار می گیرد، اما همواره از منظر نمایش و نقد پژوهش کمتر مورد اقبال بوده است.

کتاب حاضر می کوشد با بررسی آثار طراحی جلد کتاب های چاپ شده از دهه 1380 تاکنون در دو حوزه فرهنگی و فاخر و هم چنین نازل به مطالعه رویکرد و نگرش سه قشر طراحان، ناشران و مخاطبان بپردازد. این مطالعه با اتخاذ رئوس نظریه الماس فرهنگی، چالش های مربوط به چهار رأس اثر هنری،پدیدآورندگان، ناشران و مخاطبان را مورد بررسی قرار می دهد.