برچسب ها: تاریخ پوشاک قاجار

پوشاک ایرانیان در عصر قاجار (چگونگی و چرایی)

1,450,000 ریال
ایرانیان از دیرباز برای بافت پارچه، نقش نگاری و نقش اندازی روی آن، نوع پوشاک و انواع تزئینات روی لباس ارزش خاصی قائل بوده اند. در ادوار تاریخی ایران، می توان شاهد انواع هنر آفرینی در پوشاک و پارچه بود. بسیاری عوامل در تغییرات این هنر بومی ، موثر بوده اند. حکومت 150 ساله قاجار نیز با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است. به طوری که اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران، پس از نیمه دوم قاجار با تغییرات اساسی همراه شد و کیفیت تن پوش و پارچه های ایرانی را متحول کرد . کتاب حاضر در پی تبیین پوشاک و منسوجات عصر قاجار بر می آید و دلایل و عوامل تغییرات آن را به طور مفصل بازگو می کند.