برچسب ها: زمان بندی تولید الگو های ریاضی

مباحث پیشرفته در زمان بندی و توالی عملیات

2,450,000 ریال
کتاب حاضر به دنبال آن است تا مسایل زمان بندی روز که مورد استفاده در محیط های اجرایی و هم چنین مورد بررسی توسط محققین است را توسط رایج ترین الگوریتم های فرا ابتکاری حل نماید. با توجه به پیچیدگی الگوریتم ها ، سعی سده است با طرح مثال های گویا و ملموس، از سطح انتزاع الگوریتم ها کاسته شودو این روش ها به صورت عینی تر برای خوانندگان در آید. بدین منظور گستره وسیعی از مقالات برتر در حوزه زمان بندی انتخاب شده و در هر فصل به فراخور موضوع چند الگوریتم ارائه گردیده است. در واقع با مطالعه این کتاب خوانندگان در خواهند یافت که چگونه محققان با افزودن اجزای مختلف به پیکره اصلی الگوریتم های فرا ابتکاری آنها را برای حل مسایل زمان بندی دنیای واقعی ورزیده می کنند.