هندسه احجام، تداخل و گسترش

ساخت ماکت و مدل اولیه از طرحهای صنعتی به درک نقاط ضعف و قوت طرح کمک مؤثری می کند و سبب می گردد که فرآیند طراحی مسیر صحیح تری را طی کند و به این ترتیب در زمان و هزینه صرفه جویی گردد. به همین دلیل شناخت صحیح احجام و اجزاء آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مجموعه به ارائه قواعدی پرداخته شده که به کمک آنها می توان تصویر اجسام فضایی را بر روی صفحات عمود بر هم نمایش داد. همچنین می توان با توجه به تصاویر معلوم جسمی روی صفحات تصویر، به انداره حقیقی جسم دست یافته و سپس ماکتی از حجم را ساخت.

از آنجائیکه احجام پیچیده ترکیبی از احجام ساده و اولیه هستند، در این بحث ابتدا وضعیت خط و صفحه در فضا بررسی شده و سپس به ارائه روشهایی جهت تعیین نقاط برخورد خط و صفحه، طول حقیقی خط، اندازه واقعی صفحه، فصل مشترک صفحات، و رسم گسترده و تداخل احجام پرداخته شده است.

در ارائه مطالب سعی برآن بوده است که کلیه قوانین و ضوابط هندسه ترسیمی احجام در ضمن ارائه نمونه های اجرا شده آموزش داده شود و برای اطمینان از فراگیری هر بخش، تمرین های متعددی در نظر گرفته شده است. در این مجموعه اتصال مستقیم به هر فصل از روی فهرست مطالب امکان پذیر است. بدیهی است این مجموعه از نواقص فراوانی برخواردار است و امید است خواننده گرامی با ارسال پیشنهادات خود به آدرس pashokri@yahoo.com نگارنده را درتکمیل آن یاری نماید.