برچسب ها: طراحی نقشه کشی

نقشه کشی صنعتی

”نقشه“ زبان صنعت است. اجزاء پیچیده ترین قطعات به کمک این زبان توسط طراح قطعه بسادگی قابل تفهیم و انتقال به طراحان دیگر و یا سازندگان قطعات است. با ارائه نقشه یک قطعه بدون نیاز به هر گونه مکالمه، می توان تمامی مفاهیم و جزئیات از جمله دقت مورد نیاز در ابعاد قطعه و روش ساخت بخش های مختلف آن را به سازنده منتقل کرد. دانستن اصطلاحات و قواعد برای آشنایی صحیح با این زبان صنعت مانند هر زبان دیگری ضروری است. نقشه یک قطعه در واقع نمایش تعداد کافی ”نما“ از یک قطعه است. این نقشه آنگاه ارزش واقعی خود را داراست که ترسیم خطوط ، اندازه گذاری و رعایت کلیه قواعد در نهایت توانایی صورت گیرد. نقشه های سوار شده یا مونتاژ نیز وضعیت قطعات یک مجموعه را نسبت به هم ضمن ارائه نحوه اتصال اجزاء به یکدیگر نشان می دهند.

در این مجموعه سعی برآن بوده است که کلیه قوانین و ضوابط نقشه کشی در ضمن ارائه نمونه های اجرا و ترسیم شده آموزش داده شود. برای اطمینان از فراگیری هر بخش، تمرین های متعددی در نظر گرفته شده است. در ابن مجموعه اتصال مستقیم به هر فصل از روی فهرست مطالب امکان پذبر است. بدیهی است این مجموعه از نواقص فراوانی برخواردار است و امید است خواننده گرامی با ارسال پیشنهادات خود به آدرس pshokri@alzahra.ac.ir نگارنده را درتکمیل آن یاری نماید.