برچسب ها: زناشویی روابط زن و مرد حقوق خانواده

تغییرات ارزشی در تعاملات حقوقی-اخلاقی زناشویی (زنان و تفاوت های نسلی)

1,100,000 ریال
امروزه خانواده به کانون رویارویی اخلاق و حقوق در تعاملات زناشویی تبدیل شده است. تاکید بر مطالبات حقوقی به ویژه نسل جوان، سبب شده است ارزش های اخلاقی جایگاه و اعتبار گذشته خود را در این عرصه از دست بدهند به گونه ای که در بهترین حالت زوجین خود را ملزم به رعایت اخلاق تکلیف مدار و یا حق مدار می دانند و به اخلاق فضیلت مدار که مستلزم ایثار و از خود گذشتگی در برابر همسر است. این امر به ویژه در ارتباط با زنان صدق می یابد که به دلیل بی اعتمادی و تردید نسبت به آینده ای اطمینان بخش در زندگی زناشویی، تلاش می کنند تمام حقوق متصور برای خود را در قالب شروط ضمن عقد بگنجانند و مرد را متعهد به انجام آن کنند. در حالی واقعیت ها نشان می دهد که در نبود هنجارهای اخلاقی، حقوق مجال بروز واقعی نمی یابد. این تغییرات در پی دگرگونی های ارزشی در جامعه رخ داده است. البته دگرگونی ارزش ها در همه ادوار زندگی بشر وجود داشته است ، اما آن چه این عصر را از سایر اعصار متمایز می سازد، سرعت و گستره این تغییرات است که گاه در افراد یک نسل، تفاوت های ارزشی ایجاد می کند. نتایج این مطالعه نیز نشان دهنده تمایز بین سه نسل از زنان متاهل در تعاملات حقوق – اخلاقی با همسر است.