برچسب ها: قرآن صرف و نحو

نقد و بررسی دیدگاه جلال الدین سیوطی

1,350,000 ریال
تفاوت دیدگاه ها میان عاملان شیعی ویژه علامه طباطبایی و جلال الدین سیوطی از عالمان اهل سنت موضوع مجمل و مبین و اسباب نزول ، زمینه ی تدوین پژوهش حاضر را فراهم نمود.

نظر به ضرورت ارزیابی اندیشه های سیوطی در موضوعات یاد شده و نیاز دانشجویان جهت دستیابی به تفکرات شیعه در سر فصل دروس علوم قرآنی 3 و 4 مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث، اثر به عنوان کتاب درسی موثر و کارآمد است.

این پژوهش در دوبخش تنظیم گردیده است: بخش اول از میان مباحث اصولی بحث مجمل و مبین که از شیوه های کاربرد دلالت ها در قرآن کریم است را سرفصل کارخود قرار داده است.

بخش دوم، مبانی و معیارهای مورد نظر سیوطی در به کارگیری روایت اسباب نزول را با تاکید بر آراء علامه طباطبایی مورد نقد و ارزیابی قرار داده است.