برچسب ها: بازاریابی راهبردی

بازاریابی استراتژیک: برنامه ریزی بازار محور شرکت و واحد کسب و کار

1,950,000 ریال