برچسب ها: میکروب شناسی حساسیت سنجی

راهنمای عملی آزمون های سنجش آنتی بیوتیکی

1,800,000 ریال
کتاب “راهنمای عملی آزمون ها و سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی” در باره انواع آنتی بیونیک ها و عوامل ضد ویروسی و قارچی متداول در درمان بیماری های عفونی است و کاربرد هریک از آنها و شرح مختصر و مفیدی ارائه می دهد. کتاب حاضر هم چنین اطلاعات جامعی به صورت راهنمای عملی آزمایش ساز مختلف حساسیت ضد باکتری های هوازی، بی هوازی، قارچ ها و مایکوباکتریوم و نیز تعیین فعالیت باکتریسیدی و میان کنش های ضد میکروبی در اختیار خواننده قرار می دهند.

این کتاب، اطلاعات ارزشمندی از جنبه های تئوری و عملی در زمینه آنتی بیوتیک ها و سایر عوامل ضد میکروبی را ارائه می کند و موارد مهم را به شکلی که برای آموزش ایده آل است تحت پوشش قرار می دهند. بنابراین می تواند به عنوان منبع معتبر در این زمینه مورد استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، باکترلوژی و قارچ شناسی قرار گیرد.