برچسب ها: تصمیم گیری داده پردازی

تصمیمات استراتژیک و سیگنال های ضعیف، پیش نگر برای تصمیم گیری

900,000 ریال