برچسب ها: بازاریابی ورزش

بازاریابی جهانی در ورزش: اصول و دیدگاه ها

1,650,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
به دنبال شکل های جدید ورزش دربازارهای ورزشی و نیز تعداد رو به رشد فرصت های گوناگون برای اوغات فراغت، سال های آتی شاهد تشدید فشار رقابتی بر سازمان های ورزشی خواهیم بود.جنگ بر سر مشتریان (هواداران، حامیان مالی و رسانه ها) افزایش خواهد یافت.با این رشد و توسعه، باشگاه ها و انجمن های ورزشی حرفه ای، هیچ چاره ای ندارند مگرآنکه خود را به عنوان بازار و محل هدایت مشتری عرضه کنند.این طرز فکر رایج در بسیاری از سازمان های ورزشی همچنان وجود دارد که به هواداران و حامیان مالی به عنوان متقاضی نگاه می کنند و این باعث می شود تا آنها رویکرد بازاریابی ورزشی مدرن امروزی را در پیش گیرند تا عمدتا بر نیازها و خواسته های مشتریان خود تمرکز کنند.بازاریابی ورزشی مدرن بین المللی، رویکردهای اساسی و ضروری مفاهیم و ابزارهایی برای به نتیجه رسیدن را مهیا می نماید.این آماده سازی از کلیه اقدامات و نیز ایجاد ساختارهای حرفه ای، تا حد زیادی بستگی به واجد شرایط بودن تصمیم گیران مسیول و کارفرمایان در بخش بازاریابی سازمان های ورزشی دارد.برای موفق عمل کردن در سازمان های ورزشی، مدیران بازاریابی می بایست ابتدا با اصول بازاریابی ورزشی کاملاً آشنا بوده و دودیگر آنکه از مسیرهای بازاریابی ورزشی جهانی آگاه باشند.علاوه بر آن، تنها مدیران ورزشی که قادر به ترکیب مهارت های تجاری لازم و اطلاعات خاص بازاریابی با صفات مشخصه ورزش هستند، در جایگاهی قرار خواهند داشت تا ساختارهای حرفه ای را ایجاد کرده و نیازهای بازیابی ورزشی را مطابق با آخرین روش های علمی برطرف کنند.