برچسب ها: منطق فازی تصمیم گیری داده پردازی

مجموعه کاربردهای مبانی و اصول نظریه فازی در مهندسی صنایع

3,200,000 ریال
در سال های اخیر نظریه مجموعه های فازی به دلیل کارکرد های گسترده و متنوع مورد توجه بسیاری از پژوهشگران مهندسی صنایع قرار گرفته اند اما متونی که به صورت یک مجموعه مدون کاربرد های مختلف فازی در مهندسی صنایع را ارائه نمایند به ندرت یافت می شود. از این رو در این کتاب تلاش کرده ایم پژوهش های انجام شده را بررسی نموده اهم مباحث کاربردی متکی بر تکنیک های مدل سازی فازی را به صورت دسته بندی شده و منسجم فراهم آوریم. این مباحث شامل تصمیم گیری های فازی . کنترل پروژه با رویکرد های فازی. مکان یابی فازی. توسعه عملکرد کیفیت فازی و بازی های فازی و کاربرد نظریه فازی در مدیریت تامین کنندگان مسائل قابلیت اطمینان با رویکرد های فازی و کاربرد خوشه بندی فازی است.