برچسب ها: روان درمانی میان فردی زوج ها

درمان پذیرش و تعهد زوجین (ACT) برای زوجین

2,300,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
لیو ومک کی در این کتاب توضیح می دهند که یادگیری در دوران کودکی شامل فرآیندهای هیجانی و شناختی است که بر رفتار تاثیر می گذارد، اما اگر این فرآیندها مشکل ساز باشد، نیازی نیست که تجارب هیجانی و شناختی، برای ارتقای عملکرد سالم سازماندهی دوباره یا حذف شوند، بلکه می توان به نحوی که از پیشرفت دروان رابطه پشتیبانی می کند، با آن ها مواجه شد، تأییدشان کرد و به آن ها پاسخ داد. این کار عبارتست از پذیرش افکار و هیجان ها در سطح درون فردی و بین فردی. در این مداخله ی تلفیقی، کمک به زوج ها برای تشخیص الگوهای یادگیری که در تعاملات آشفته برانگیخته می شوند و کسب آگاهی و هوشیاری نسبت به بافت وسیع تر عملکرد رابطه، زمینه را برای اقدامات منتهی به وابستگی و عشق در میان زوجین فراهم می کند.
در مسیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای زوجین، شما طرحواره ی درمانی و صورت بندی را در شش فرآیند بنیادی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای زوجین (ACT) ادغام می کنید، این شش فرآیند عبارتند از: پذیرش، گسلش، لحظه ی کنونی، خود به عنوان زمینه، شفاف سازی ارزش ها و اقدامات متعهدانه. هم چنین خواهید آموخت که این ادغام را برای زوج هایی به کاربگیرید که تلاش می کنند روابط شان را حفظ کنند. هدف از آموزش صورتبندی طرحواره این است که رفتارهای اجتنابی مشکل سازی را که در تعاملات زوجین و درمان به وجود می آیند پیش بینی کرده و به زوجین کمک کنید که آگاهی خود را از الگوهای رفتاری ناکارآمد ارتقا بخشند تا از تکرار آن ها جلوگیری کنند. درمان در رابطه، با مشارکت در رفتارهای مبتنی بر ارزش میسر می شود، نه با دست زدن به رفتارهای ناشی از طرحواره.