برچسب ها: قرآن احکام و قوانین

آیات الاحکام جزایی و قضایی

1,250,000 ریال
قرآن به عنوان اولین و مهم ترین منبع استنباط احکام فقهی مورد اتفاق همه ی مذاهب اسلامی است.بخشی از آیات قرآن در زمینه ی حدود و دیات و قصاص و قضا و شهادات است.در این کتاب موضوعات یاد شده نخست از حیث لغوی و ادبی و سپس احکامی که از آیات استفاده می شوند مورد بررسی قرار گرفته اند و در پایان جهت استفاده ی بیشتر دانشجویان از احکام متضاود از آیات به ذکر فواید پرداخته شده است.

این کتاب جهت استفاده ی دانشجویان کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی درنظر گرفته شده است.