برچسب ها: فلسفه فمینیسم

دیباچه ای بر جامعه شناسی رویکرد های فمینیستی

4,100,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
کتاب حاضر در سال های 1990،1997 و 2005 با سه ویرایش مختلف توسط راتلج منتشر شده است،ترجمه حاضر،ترجمه ای از ویرایش سوم این کتاب هست که در واقع به طور قابل توجهی با دو ویرایش قبلی متفاوت بوده و انقلاب فکری و بینشی نویسندگان را در طرح و بحث از فمینیسم نشان می دهد،قابل ذکر است که در ویرایش حاضر، نویسنده دیگری به گروه نویسندگان اضافه می شود، که در نگرش جدید در این کتاب بی تأثیر نبوده است.بخش های مختلف کتاب به این امر اذعان دارد که فمینیسم همیشه و لزوما همه جا آثار مثبتی برای زنان نداشته است.به باور آنان برخی از گروه ها و طیف های زنان در کشورهای مختلف،نه تنها فمینیسم را مسیر نجات خود نمی دانند،بلکه ناکارآمدی فمینیسم را بیشتر باور داشته و ایده فمینیسم بدون مرز را تلاشی در جهت استیلای غرب بر غیرغرب می دانند.نویسندگان صرفا آرای فمینیستی را روایت نکرده اند،بلکه به همان میزان تلاش کرده اندنگاه های منتقدانه را در ادبیات فمینیست سهیم سازند تا مخاطبان با آگاهی بیشتری قضاوت و ارزیابی کنند.