برچسب ها: شبکه های اجتماعی پیوسته بازاریابی برندسازی )بازاریابی(

معناپردازی گفتمان برند در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام واکاوی رمزگان های فرهنگی صنایع خلاق ایرانی

3,400,000 ریال