مقدمه ای بر پردازش ویدیو و تصویر ساخت سامانه ها و برنامه های کاربردی واقعی

3,000,000 ریال