برچسب ها: مدیریت تحول سازمانی_مدیریت رقابت

کسب مزیت رقابتی مبتنی بر توسعه مدل‌های بلوغ سازمانی

2,380,000 ریال