برچسب ها: تسهیلات سلامت-مدیریت-نمونه پژوهی سازمان-روش شناسی رهبری

چابکی سازمانی در سلامت پژوهش‌های موردی از تحولات سازمانی موفق

750,000 ریال