برچسب: ادراک اجتماعی

شناخت اجتماعی چگونه افراد واقعیت اجتماعی را می سازند؟ (ویراست دوم)

3,000,000 ریال