برچسب ها: پردازش زبان طبیعی زبان شناسی کامپیوتر

پردازش زبان طبیعی: رویکرد پرولوگ محور

1,000,000 ریال