برچسب ها: نرم افزار آزمایش

آزمون نرم افزار

1,800,000 ریال
هدف آزمون نرم افزار یافت اشکالهای محتمل سامانه و ترتیب افراد آزمون گری است تا با آشنایی کامل به مفاهیم آزمون نرم افزار و روشهای آزمون نرم افزار (چه خودکار و چه دستی) ، آزمونهایی را طراحی کنند که بتوانند با بکارگیری 20 درصد هزینه آزمون، 80 درصد اشکالهای یک سامانه را کشف کنند.