برچسب ها: برنامه نویسی تجربه ای بهینه سازی ریاضی ریاضیات مهندسی

بهینه سازی مهندسی معرفی به همراه کاربردهایی از الگوریتمهای فرا ابتکاری

2,150,000 ریال
بهینه سازی در همه جا، از طراحی مهندسی تا علوم کامپیوتر و از برنامه ریزی تا اقتصاد وجود دارد، اما فهمیدن اینکه مسئله بهینه سازی است، حل مسئله را ساده تر نمیکند. در حقیقت، بسیاری از مسائلی که ساده به نظر می آیند، هنگام حل بسیار مشکل هستند. یک مثال معروف مسئله فروشنده دوره گرد است که فروشنده باید به 50 شهر، و هر کدام دقیقا یک بار، مسافرت کند به گونه ای که مسافت پیموده شده یا هزینه مسافرت کمینه گردد. هیچ الگوریتم کارایی برای چنین مسائل دشواری وجود ندارد.جدیدترین پیشرفتها در طول دو دهه اخیر در جهت الگوریتم های فراابتکاری بوده است.