برچسب ها: بازار سرمایه امور مالی سرمایه گذاری--مدیریت نظریه بازار کارآمد

نظریه های مالی

2,100,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
نظریه یا نگره به تفکر انتزاعی و تعمیم دهنده به شکل اندیشمندانه یا منطقی اطلاق میشود. نظریه، چارچوبی توضیح دهنده برای یک مشاهده فراهم می آورد و با فرض صحت میتوان به صحت یا سقم نظریه پی برد. در تعاریف جدید بر ذات تفسیری، انتزاعی و تعمیم دهندگی نظریه تاکید میشود.