برچسب ها: نشانه نگاری - طراحی علائم و نمادها - طراحی

مبانی طراحی نشان راهنمای کاربردی طراحی و تحلیل نشان‌ها

1,300,000 ریال
طراحی نشان، بهعنوان اولین گام تکوین هویت یک موضوع، نقطه شروعى براى معرفى یک موسسه یا موضوعی خاص است و بهدنبال خود یک مجموعه بههم پیوسته از طرحها را مطرح مى‏کند. هماهنگى میان اطالعات هویتی و طرحهاى ارایه شده، نشانگر آگاهى، تسلط و کنترل بر امور ارتباطى و بصرى است. بر این اساس هماهنگى و تجانس در طرحها و تصاویر تبلیغاتى و هر آنچه که از طرف یک موسسه بهعنوان عامل تشخص هویت صادر میشود. در واقع عنصر متمایزکننده آن از دیگران در جامعه است. مباحث پیشرو گویاى نحوه مطلوب سازماندهى ارتباطات یک موسسه با زبان بصری است.