برچسب: تدارکات بازرگانی

تحول زنجیره تآمین : منبع یابی و لجستیک نوآورانه برای جهانی با رقابت بی رحم

1,300,000 ریال
کاهش هزینه های کسب و کار و رقابت در سطح جهانی، بدون بهبود زنجیره تامین ممکن نیست، این کتاب، راهنمایی های عالی را به صورت مستدل و با ذکر تجربه های نمونه های کسب و کار برتر جهان، برای تحول زنجیره تامین ارائه می‌دهد
«این کتاب موجب تفکر بیشتر شاغلان زنجیره تامین و نیز راهبران کسب و کار می شود. رویکرد راهنمای چند گامی سومان سرکار بر ساده سازی بدون صرصنظر کردن از پیچیدگی کسب و کار بهتر ی را ممکن سازند»