برچسب ها: مدیریت دانش یادگیری سازمانی تحول سازمانی

طراحی استراتژی موفق مدیریت دانش: راهنمایی برای متخصصان حوزه مدیریت دانش

1,300,000 ریال
در سالهای اخیر مدیران سازمانها با پیشنهادهای متفاوتی از طرف مشاوران و شرکت های عرضه کننده راهکارهای مدیریت دانش مواجه می شوند. مجموعه متنوعی از راهکارها، ابزارها و تکنیک ها برای مدیریت دانش سازمانی ارائه می شود و مدیران نیازمند به انتخاب از میان آن ها هستند. درصورت نبود استراتژی و اهداف مشخص برای مدیریت دانش، سازمان ها در انتخاب مسیر دچار سردرگمی و گمراهی خواهند شد و متحمل شدن هزینه های زیاد ممکن است به دلسردی مدیران از مدیریت دانش منجر شود. کتاب حاضر یک راهنمای عملی و گام به گام برای خلق استراتژی مدیریت دانش ارائه می دهد که با استراتژی کسب و کار سازمان شما مطابقت دارد و این می تواند اولین گام برای ایجاد ارزش در سازمان از طریق دانش باشد.