کار با داده ها در علم و فن آوری طراحی آماری-کمومتریکس (جلد بیست و پنجم)

2,700,000 ریال