برچسب ها: روابط بین اشخاص روان درمانی گروهی زیست شناسی اعصاب

عصب - زیست شناسی بین فردی در روان درمانی گروهی و فرایند گروه

1,450,000 ریال
این کتاب با همکاری 55نفر از متخصصان و درمان گران گروهی سعی دارد که فرایندها و اصولی که در درمان های گروهی به کار برده می شود، بررسی و تبیین کند و همین طور نقش آنها در عملکرد فرایندهای مغزی را بررسی کند. هدف عصب شناسی بین فردی این است که توضیح دهد چگونه حضور یک فرد می تواند در شکل گیری و تحول فرایندهای مغزی شخص دیگر در طول زندگی او نقش داشته باشد و بهویژه، نقش تعاملات و تبادلات بینفردی در ین زمینه از چه جایگاهی برخوردار است. همچنین برای ما درمان گران که وظیفه در گیرکردن افراد در تعاملات و درمانهای گروهی را به عهده داریم چه کاربردهایی دارد. این شناخت می تواند به عمیق تر شدن و درک بهتر ما از این روابط کمک کند. گروه، یک موقعیت بی همتا است که میتواندتقویت کننده و انعکاس دهنده و باعث برانگیختن دامنۀ وسیعی از تجارب انسانی باشد که شرایط مناسب و مؤثر را برای رشد اعضا فراهم می سازد