برچسب ها: اساطیر هندی اساطیر ایرانی

در آمدی بر اسطوره ها و نماد های ایران و هند در عهد باستان

950,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
اندیشه انسان طی تاریخ همواره در مقابل ناشناخته هایی هم چون آفرینش و مرگ و قدرت های عظیم طبیعی نظیر آتش طوفان و سیل قرارگرفته ودربستر نیاز به درک هرآن چه خارج از توانایی و دسترسی بوده، خدایان و اسطوره های قدرتمند پا به عرصه ذهن نهاده وکنترل نیروهای هستی بخش ویا اهریمنی را در دست گرفته اند. سمبل ها نیز دربیانی ساده، نماد خالصی از چرخه زندگی و مرگ و تصویر مسایل با اهمیت زندگی انسان ها درقالبی موزون وروان بوده اند.تمدن های کهن ایران و هند به سبب گستردگی و قدمت از جمله منابع مناسب برای بررسی پیشینه پیدایش خدایان اسطوره ای و سمبل های تاریخ کهن بوده و طی پژوهش حاضر تلاش شده است سمبل ها واساطیر ایران طی دوره هخامنشی تا آخر ساسانیان و درراستای آن سمبل ها و اسطوره های تمدن هند طی دوره موریه تا آخر گوپتا، با توجه به منابع موجود شناسایی ، طبقه بندی و معرفی شود . طی فصل پایانی نیز با توجه به نقاط مشترک دو تمدن ، ارتباط اسطوره ها وسمبل های ایران و هند نیز مقایسه و نتیجه گیری شده است.

البته با توجه به وسعت و تنوع موضوع مورد بحث سعی شده،حین پرداختن به جزییات، تصویری جامع و روشن از جامعه مورد مطالعه نیز ارائه شود. این پژوهش مشتمل بر 8 فصل است. فصل اول نگاهی مختصر به موقعیت جغرافیایی وتاریخیایران وهند باستان . فصل دوم درباره ی مفهوم اسطوره و تاریخچه پیدایش سمبل واسطوره درایران و هند و اسطوره آفرینش ومرگ درایران و هند درفصل سوم مشترکات فرهنگی ومذهبی ایران و هند باستان بررسی شده است.

فصل چهارم به بررسی سمبل های ایران از دوره هخامنشیان تا ساسانیان اختصاص یافته ونقوش در6 قسمت شامل نقوش سماوی، حیوانی، گیاهی، پرندگان ، طبیعی و هندسی مطالعه شده است.

فصل پنجم به بررسی اسطوره های ایران پرداخته و آن رادرسه گروه: اسطوره های انسانی، حیوانی وتلفیقی کنکاش کردیم. فصل ششم، به بررسی سمبل های هند از زمان موریه تا گوپتا اختصاص یافته وسمبل ها درشش گرروه نقوش سماوی، حیوانی، گیاهی، طبیعی، هندسی و تلفیقی به نتیجه گیری کلی پرداختیم . درضمن تلاش شده، مطالب وعناوین مورد بحث با یک روش علمی وردچهارچوب موضوع پژوهش مطالعه و بررسی شود.