برچسب ها: بازاریابی ورزش

بازاریابی ورزشی (تهیه طرح های موفق بازاریابی در ورزش)

1,500,000 ریال
ویراست سوم کتاب بازاریابی ورزشی و طرح‌های موفق بازاریابی‌ورزشی را به عنوان یک کتاب همراه، برای درس اصول و مبانی بازاریابی‌ورزشی به رشته تحریر درآورده شده و رویکرد آن مبتنی بر تمرکز بر مصرف کننده به جای تاکید بر محصول است که منشأ آن، صنعت پویای ورزش شده است.

کتاب حاضر مروری کلی بر مبانی نظری موضوعات موردنظر داشته و با مثال‌هایی از سازمان‌های حقیقی در ورزش تبیین شده است. اغلب فصول این کتاب دارای کاربرگ‌هایی برای طراحی برنامه بازاریابی مبتنی بر مشتری است تا خواننده بتواند برای سازمان خود برنامه بازاریابی بنویسد.

رویکرد این کتاب به سوی ساده‌نویسی سوق داده شده به گونه ای که یک کتاب کار برای کمک به خواننده جهت ایجاد یک برنامه بازاریابی از طریق ایجاد فرآیند سریالی، جهت ساختن یک برنامه بازاریابی موفق که متضمن موفقیت آن‌ها باشد.