برچسب ها: وهابیه دفاعیه ها و ردیه ها

تصحیح برداشت ها (بازنگری افکار و مبانی وهابیت توسط علمای وهابی)

1,500,000 ریال
حرکت تندوافراطی وهابیت ، با وجود پشتیبانی ثروت وقدرت، نه تنها نتوانست در دلهای مسلمانان خصوصا جوانان و روشنفکران نفوذ نماید که بر عکس، موجب هشیاری بسیاری از علمای اهل سنت و توجه دادن آنها به بدعتهایی گردید که این فرقه به نام دین وسنت خلف صالح به مردم عرضه می نمود. دراین میان ودر دهه های اخیر شاهد بیداری و بازگشت برخی از علمای وهابی هستیم که برخی با توبه از این آیین و برخی دیگر با برافراشتن پرچم اصلاحگری و بازگشت به سنت پیامبر (ص) سعی در تصحیح خطاها وتبیین برداشتهای نادرست وهابیت از دین نموده اند. اینافراد تصمیم گرفتند با وجود همه تضییقات وفشارها، از حقایقی که سالها با تبلیغات وهابیت پوشیده ومکتوم مانده بود، پرده برداشته و عامه مسلمانان را متوجه بدعتها وتفاسیر ناروای این فرقه نمایند.

ازجمله این اصلاحگران ، آقای علوی مالکی است که از درون وهابیت برخاسته و با قلمی زبیا، متین، علمی ومستند به آیات و روایات صحیح اهل سنت ، درکتاب خویش تحت عنوان “مفاهیم یحب ان تصحیح”خواستار تصحیح برداشتهای غلط وهابیت ازروایات وسنت نبوی گردیده و با احتجاج به روایات و مأثورات مورد پذیرش آنان، عقاید باطلشان را به چالش کشیده است. این مکتوب با استقبال بی نظیر علمای اسلام ازفرقه های گوناگون و درهمه کشورهای اسلامی ، روبرو گردید ومکررا در اقصی نقاط بلاد مسلمین تجدید چاپ یافت.