برچسب ها: علایم تصویری مصور

نماد ها و نشانه ها در جهان

190,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
سرشت بنیادین آدمی به تولید مثل و بقا بسنده نمی شود؛ جستن و یافتن، توضیحی برای رازهای زندگی نیز از ویژگی های اوست. چون این راز ها به خودی خود پوشیده است؛ ما زبان نمادین را برای نمایش آن ها انتخاب کرده ایم. ما چه در جوامع تجاری زندگی کنیم و چه در اجتماعاتی که طی تاریخ کمتر تغییر پذیرفته اند، تصویرها، نمادها و باورهایی (اندیشه‌ایی) از اطراف ما را پر کرده است که عمیقاً نمادین هستند. شمار بسیاری از ما از معنا، ویژگی ها یا حتی از حضور بسیاری از این سمبل ها و قلمرو غنی آن ها که اطراف ما را فراگرفته (محصور کرده) آگاه نیستیم؛ کتاب حاضر جستاری است در ماهیت نمادها که به شیوه ساده به برخی سمبل های آشنا و ناآشنا می پردازد.