برچسب ها: ارث فقه اهل سنت

ارث و بررسی مبانی آن از دیدگاه مذاهب پنج گانه اسلامی

380,000 ریال
عنوان مورد نظر موجود نیست.
یکی از شاخه‌های علم فقه علم خلاف یا فقه مقارَن (فقه تطبیقی) است؛ فقه مقارن عبارت است از جمع‌آوری فتاوای صادره از فقهای مذاهب اسلامی و مقایسه بین آنها از راه بررسی دلایل آنها و ترجیح بعضی بر بعض دیگر.
بدون شک مباحثی این چنینی راه معقول و منطقی است جهت دستیابی به احکام واقعی اسلام، پایان بخشیدن به گرایشات احساسی و تعصبات مذهبی؛ آشنایی صاحب‌نظران با مبانی استنباط یکدیگر؛ و در نهایت گامی در کم شدن زمینه‌های اختلاف بین آنهاست.
در راستای تحقق اهداف یاد شده؛ کتاب حاضر در موضوع ارث به صورت مقایسه‌ای براساس کتاب الخلاف شیخ طوسی (ره) جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی تالیف شده است و مسائل اختلافی ارث را از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلامی مورد بررسی قرار داده است.
مطالب کتاب در چهار بخش تنظیم شده است:
بخش اول در کلیات ارث است و مباحثی مثل موجبات؛ شرائط؛ موانع ارث؛ نظام طبقه‌بندی وراث و حجب را از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه‌ اسلامی مورد بررسی قرار داده است.
در بخش دوم به بررسی مهم‌ترین موضوعات اختلافی که اصول و مبانی برای سائر مسائل ارث شمرده می‌شوند؛ پرداخته است و از جمله موضوع عول و تعصیب را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
در بخش سوم؛ جهت ورزیدگی دانشجویان به طرح فروعاتی در ارث و راه‌حل آنها از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلامی پرداخته است.
بخش چهارم به دو ضمیمه اختصاص یافته است؛ در ضمیمه اول راه به دست آوردن مخرج مشترک جهت تقسیم اموال و تعیین سهام وراث را توضیح داده است.
در ضمیمه دوم مسائل مختلف پیدایش تعصیب و راه‌حل آن از دیدگاه مذاهب اسلامی با استفاده از کتاب «الفقه علی‌المذاهب الخمسه» همراه با توضیحات و اصلاحاتی آورده است.