برچسب ها: ایران روان شناسی پایان نامه ها

چکیده پایان نامه های دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

یکی از نوشتارهای تحقیقاتی که نقش قابل توجهی در تولید اطلاعات علمی ایفا میکند، پایاننامه ها هستند. پایان‌نامه‌های‌ تحصیلی در هر دانشگاه به‌ عنوان‌ شاخص‌ تحقیقات‌ علمی‌ آن دانشگاه‌ نمایانگر پرداختن به موضوعات بدیع و ارائه نگرشهای نودر آن مرکز است. از سوی دیگرهرگونه‌ پژوهشی‌ نیازمند شناخت‌ موضوع‌ و منابع‌ مربوط‌ به‌ آن‌ است‌. انجام‌ تحقیقات‌ اصیل‌ بدون‌ دستیابی‌ به‌ منابع‌ کتاب‌شناختی‌، از جمله‌ کتاب‌شناسی‌های‌ موضوعی‌، غیرممکن‌ است‌. دسترسی‌ به‌ نتایج‌ تحقیقات‌ انجام‌ شده‌، ضمن‌ پویایی‌ و تکامل‌ پروژه‌های‌ مطالعاتی‌، زمینه‌ را برای‌ استفاده ی صحیح‌ از این‌ منابع‌ فراهم‌ می‌آورد. کتاب چکیده پایان نامه های کتابخانه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، به‌ عنوان‌ نتایج‌ یک‌ طرح‌ پژوهشی‌‌، به‌ معرفی‌ 220 پایان‌نامة‌ تحصیلات تکمیلی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه‌ الزهرااز سال 1383تا 1386پرداخته است.نکته حایز اهمیت در این کتاب ارائه ی چکیده ی جامع و کامل ازهرپایان نامه و همچنین چندین نمایه با رعایت استانداردهای چکیده نویسی و نمایه سازی است.