برچسب ها: ورزش و گردشگری ایران نمونه پژوهی

مدیریت گردشگری ورزشی، نظریه ها و تجارب

1,700,000 ریال
گردشگری ورزشی صنعتی است که از ترکیب دو صنعت گردشگری و ورزش پدید آمده است. به عبارت دیگر ورزش یکی از فعالیت های مهم گردشگران است چرا که گردشگری و مسافرت با انواع مختلف ورزش همراه است. افزایش اوقات فراغت از یک سو و تقاضای متنوع بازار ورزش از سوی دیگر گردشگری ورزشی را به عنوان یکی از صنایع توسعه آفرین کم هزینه و اشتغال زا در آورده است.
یکی از عواملی که موجب رشد سریع و رونق بازار گردشگری می شود، گردشگری ورزشی است. رویداد های ورزشی مهم توانایی دارند تا ساختار شهری را در تمام زمینه های زیر ساخت ها، ایجاد شغل، گسترش مکان های تفریحی و گسترش خدمات حمل و نقل توسعه دهند. همچنین میزبانی رویداد های ورزشی مهم موجب توسعه زیر ساخت ها و ایجاد تجهیزات جدید و پیشرفت منطقه میزبان و جذب گردشگران بیشتر می شود که مستلزم سرمایه گذاری های پر هزینه در تجهیزات ورزشی و زیر بنا های غیر ورزشی شهر است.
کتاب حاضر از یک سو به نظریه های مطرح در حوزه گردشگری به طور عام و گردشگری ورزشی به طور خاص می پردازد و از سوی دیگر تجارب کشور هایی که میزبان گردشگران ورزشی بوده اند را مطرح می سازد که منبع مطالعاتی غنی و به روز شده ای در این حوزه می باشد. امید است محتوای این کتاب برای اساتید این حوزه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه های سراسر کشور مفید واقع گردد.